Terma dan Syarat

Edit Content

Terma-terma Penggunaan

Selamat datang ke Kakitangan.com (“Laman Web”) sebuah laman web yang membolehkan perniagaan kecil-kecilan menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Coastal Hectare Sdn Bhd (selepas ini, “Syarikat”). Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kepada anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Sekiranya anda melayar, melanggan atau membeli-belah di Laman Web ini, anda dikehendaki menerima syarat-syarat ini. Sila baca dengan teliti.

Bidang Kuasa Undang-Undang Sahaja

Produk-produk yang dinyatakan di dalam Laman Web ini adalah hanya untuk orang awam di Malaysia dan di bidang kuasa di mana produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan ini boleh dijual secara sah. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini boleh dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau sebagai tawaran untuk menjual mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan kepada sesiapa di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, pembelian atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang.

Penggunaan Had

Laman Web ini adalah untuk kegunaan perniagaan kecil-kecilan dan kakitangan-kakitangan perniagaan kecil-kecilan tersebut untuk menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Laman Web ini atau kandungannya untuk sebarang keuntungan komersial. Syarikat ini mempunyai hak untuk menghalang mana-mana pihak yang terlibat dalam penggunaan yang tidak dibenarkan daripada mengakses Laman Web ini.

Tanda-tanda Dagangan

Kakitangan.com atau Kakitangan adalah tanda dagangan Syarikat ini. Tanda dagangan Syarikat tidak boleh digunakan untuk berkaitan dengan mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berada di dalam lingkungan milik Syarikat, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan nama baik Syarikat. Semua tanda dagangan yang tidak dimiliki oleh Syarikat yang muncul di Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

Hak Cipta

Kesemua kandungan yang berada di laman web ini, seperti teks, gambar-gambar grafik, logo-logo, butang-butang ikon, imej-imej, klip-klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian komputer, adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal kandungannya dan adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Penyusunan semua kandungan pada laman web ini adalah hak milik eksklusif Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Kesemua perisian komputer yang digunakan di laman web ini adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa.

Akaun Gaji

Sekiranya anda menggunakan Laman Web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kesulitan akaun anda dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Di samping itu, dengan menggunakan Laman Web ini, anda menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan Laman Web ini. Syarikat tidak akan menjual perkhidmatan-perkhimatan kepada pengguna-pengguna yang berada di bawah umur yang ditetapkan, kerana ia hanya untuk pengguna-pengguna yang mengikuti keperluan umur. Sekiranya anda membeli perkhidmatan Syarikat bagi pihak seseorang yang bawah umur, anda dikehendaki bersetuju untuk menyelia semua penggunaan Laman Web ini oleh pengguna bawah umur tersebut di bawah nama atau akaun anda. Syarikat mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun akaun atau menghapuskan akaun atau mengubah kandungan mengikut budi bicara mutlaknya.

Anda memberi keizinan dan kebenaran kepada Kakitangan.com dan Syarikat hak untuk memproses data anda untuk penggunaan anda dalam sistem, termasuk tetapi tidak terhad kepada laporan dan analisis, bil, prosedur pemprosesan sumber manusia, merujuk pelanggan-pelanggan baru dan lain-lain.

Anda mungkin perlu mengemukakan beberapa maklumat yang boleh meringankan penyelesaian masalah kami oleh kerana kakitangan kami mempunyai akses yang terhad semasa menyokong penggunaan anda dalam Kakitangan.com. Data yang kami perlukan haruslah berkaitan dengan penyelesaian masalah dan untuk menyelesaikan masalah yang anda hadapi ketika menggunakan Kakitangan.com. Kami mengambil langkah-langkah yang baik dan betul untuk mengendalikan data anda, seperti melatih kakitangan-kakitangan kami untuk TIDAK meminta data sensitif seperti kata laluan anda.

Maklumat Gaji

Kakitangan.com akan memberitahu anda melalui komunikasi elektronik atau dalam erti kata lain apabila semua data yang diperlukan untuk memulakan servis telah diterima dan proses memuat naik data telah selesai. Anda hendaklah kemudiannya, sebelum menghantar gaji pertama anda, memastikan data sudah lengkap dan ketepatan maklumat gaji. Untuk tujuan perjanjian ini, “Maklumat Gaji” patut bermaksud semua maklumat yang dimuat naik untuk ulasan anda di dalam servis seperti, maklumat yang digunakan untuk mengira dan membayar gaji pekerja, mengawal cuti pekerja, pembayaran pcb/epf/socso seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan semua badan berkanun ini. Anda mesti membetulkan maklumat gaji yang salah atau yang hilang, sama ada dengan sendiri atau dengan memberitahu Kakitangan.com dengan cara yang dinyatakan dalam komunikasi elektronik dan dalam jangka masa yang dinyatakan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan semua maklumat yang anda berikan, hantar dan/atau luluskan, termasuk, tanpa had apa-apa penalti.

Anda bersetuju bahawa dengan menghantar setiap gaji (termasuk gaji pertama):-

 • Anda telah meluluskan dan mengesahkan semua maklumat gaji,
 • anda telah mengasingkan dan mengeluarkan apa-apa tuntutan terhadap Kakitangan.com yang disebabkan oleh apa-apa kesalahan dalam Maklumat Gaji yang anda tidak perbetulkan atau belum minta Kakitangan.com untuk bantu perbetulkan,
 • sebarang permintaan berikutnya mengenai pembetulan akan dianggap pengendalian khas dan yuran tambahan mungkin dikenakan.

Audit terakhir terletak pada anda. Kakitangan.com tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan ketepatan data anda sediakan atau yang anda muat naik terus melalui servis atau kaedah lain. Kakitangan.com boleh membenarkan, tetapi tidak patut diwajibkan untuk membenarkan Pentadbir Gaji atau wakil lain yang ditetapkan untuk berhubung dengan Kakitangan.com melalui mel elektronic atau kaedah lain mengenai servis.

Anda bersetuju bahawa sebarang komunikasi mel elektronik atau kaedah komunikasi lain akan disediakan untuk manfaat dan kemudahan anda, bahawa sebarang Maklumat Gaji, kemasukan atau arahan lain yang disampaikan kepada Kakitangan.com akan dianggap telah diberi kebenaran sepenuhnya oleh anda dan anda patut bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan maklumat itu, termasuk, tanpa had, sebarang cukai atau penalti lain; dan itu, walaupun dengan kebenaran ini, Kakitangan.com boleh memutuskan untuk menerima, menolak, atau bertindak ke atas sebarang arahan.

Kakitangan.com, pekerjanya dan agen akan merahsiakan dengan baik semua data yang diberikan oleh anda atau dikeluarkan oleh Kakitangan.com di bawah perjanjian ini; dengan syarat, mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab jika maklumat disebarkan melalui sumber lain, atau jika Kakitangan.com, pekerjanya dan agen menyebarkan maklumat disebabkan kepercayaan yang munasabah bahawa anda telah membenarkan pendedahan berkenaan.

Integrasi Dengan Laman-Laman Web Pihak Ketiga dan Perkhidmatan-perkhidmatan Pihak Ketiga

Untuk menggunakan dan / atau mengakses perkhidmatan Kakitangan.com yang tertentu, anda boleh mengarahkan Kakitangan.com untuk mendapatkan dan menguruskan maklumat anda yang dikekalkan oleh institusi pihak ketiga seperti syarikat gaji atau syarikat-syarikat insurans kesihatan – di mana anda mempunyai hubungan pelanggan, mengekalkan akaun atau terlibat dalam urus niaga kewangan (“Maklumat Akaun”). Kami akan berhubung dengan pembekal-pembekal perkhidmatan dalam talian tersebut untuk mengakses Maklumat Akaun ini. Mengikut arahan anda, kami mungkin juga akan membuka akaun bagi pihak anda di institusi pihak ketiga dan membuat perubahan kepada maklumat anda bagi pihak anda dengan laman-laman dan perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga.

Apabila mengimport maklumat anda daripada institusi pihak ketiga, kami tidak akan membuat sebarang usaha untuk mengkaji semula Maklumat Akaun untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan, kesahan atau bukan pelanggaran. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman-laman web pihak ketiga.

Dengan menyerahkan maklumat, data, kata laluan, nama pengguna, PIN, maklumat log masuk, bahan-bahan dan kandungan-kandungan yang lain melalui Perkhidmatan Kakitangan.com, anda bersetuju untuk mengemukakan kandungan tersebut kepada kami semata-mata untuk tujuan Perkhidmatan Kakitangan.com. Kami boleh menggunakan dan menyimpan kandungan tersebut, tetapi hanya untuk menyediakan Perkhidmatan Kakitangan.com kepada anda. Dengan menyerahkan kandungan ini kepada kami, anda menyatakan bahawa anda berhak untuk mengemukakan kandungan ini kepada kami untuk digunakan bagi tujuan tersebut, tanpa sebarang obligasi oleh kami untuk membuat sebarang bayaran atau untuk batasan-batasan yang lain.

Maklumat Pihak Ketiga

Walaupun Kakitangan.com memantau maklumat di Laman Web ini, sesetengah maklumat yang berada di Laman Web ini adalah maklumat yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Walaupun Kakitangan.com berusaha untuk memastikan ketepatan semua maklumat di Laman Web ini, Kakitangan.com tidak membuat sebarang jaminan terhadap ketepatan maklumat-maklumat tersebut.

Penafian Waranti dan Liabiliti Terhad

Laman web ini disediakan oleh syarikat ini berdasarkan pada asas “sebagaimana adanya” dan “yang tersedia ada”. Syarikat ini tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, untuk operasi laman web ini atau maklumat-maklumat, kandungan-kandungan, bahan-bahan, atau produk-produk yang termasuk di laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda dengan jelas bersetuju bahawa anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Sebarang pautan ke laman-laman web yang lain dan kandungan-kandungan pautan adalah disediakan untuk pertimbangan anda dan ianya bukan untuk tujuan atau sokongan daripada syarikat ini. Mengikut perundangan yang berpatutan, syarikat menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan menjamin bahawa laman web ini, komputer pelayan yang digunakan, atau e- mel yang dihantar dari syarikat ini adalah bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada secara langsung, secara tidak langsung, secara bersampingan, secara punitif, dan ganti rugi berbangkit, walaupun syarikat menyedari kewujudan kemungkinan ganti rugi tersebut.

Perundangan Yang Berkenaan

Dengan melawati Laman Web ini, anda bersetuju dengan mematuhi segala peruntukan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, yang semata-mata mengawal terma Undang-undang dan Pelesenan dan pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Syarikat.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:
support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Edit Content

Persetujuan Data Peribadi & Privasi

Notis Privasi ini menerangkan bagaimana Kakitangan.com (dimiliki oleh Coastal Hectare Sdn Bhd) mengendalikan maklumat peribadi yang anda kemukakan kepada kami di laman-laman web yang dikawal oleh Coastal Hectare Sdn Bhd.

Keselamatan

Laman web ini mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi pengguna kami. Apabila pengguna mengemukakan maklumat sensitif melalui laman web ini, maklumat anda akan dilindungi di dalam talian dan juga di luar talian.

Disamping menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) untuk melindungi maklumat sensitif dalam talian, kami juga mengambil semua langkah munasabah mengikut keupayaan kami untuk melindungi maklumat pengguna di luar talian. Kesemua maklumat pengguna kami, bukan hanya maklumat sensitif yang dinyatakan di atas, adalah terhad dengan mempunyai akses hanya di pejabat-pejabat kami. Misalnya, hanya di antara kakitangan-kakitangan kami yang memerlukan maklumat pelanggan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan kami yang tertentu akan dibenarkan akses.

Kesemua kakitangan kami akan sentiasa dimaklumkan dan diingatkan untuk mengendalikan amalan keselamatan dan privasi kami yang terkini. Setiap tahun, serta dimana-mana masa polisi baru dilaksanakan, kami akan sentiasa memperingatkan kakitangan-kakitangan kami supaya meletakkan kepentingan yang besar dalam memastikan keselamatan maklumat peribadi pelanggan serta langkah-langkah keselamatan untuk memastikan maklumat peribadi pelanggan kami sentiasa dilindungi. Akhir sekali, komputer pelayan yang kami gunakan untuk menyimpan maklumat peribadi pelanggan adalah disimpan di dalam persekitaran yang selamat.

Akhir sekali, untuk akses keselamatan dari syarikat anda – sebagai seorang kakitangan, anda hanya boleh mengakses data anda sendiri; sebagai seorang pengurus, anda hanya boleh mengakses data terhad kakitangan-kakitangan anda dan sebagai seorang kakitangan HR, anda merupakan pusat kawalan data syarikat anda: anda boleh mengakses data yang anda isikan bagi pihak kakitangan-kakitangan anda ke Kakitangan.com.

Pangkalan data setiap syarikat dicipta secara berasingan, pengguna-pengguna tidak dibenarkan untuk mengakses data syarikat lain.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dengan keselamatan laman web kami, anda boleh menghantar e-mel kepada support@kakitangan.com.

Apakah jenis Maklumat Peribadi yang dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan?

Maklumat peribadi termasuk maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti identiti anda dan maklumat yang anda kemukakan kepada kami melalui laman web Kakitangan.com. Ini termasuk butir-butir pengenalan diri anda seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel, nama syarikat dan tarikh pendaftaran. Segala Maklumat Peribadi akan diproses oleh pihak kami dan mungkin wujud keadaan di mana data peribadi pelanggan akan diproses oleh anak-anak syarikat atau syarikat-syarikat bersekutu kami, termasuk pihak-pihak ketiga seperti pembekal perkhidmatan luaran.

Maklumat peribadi dikumpulkan bagi tujuan-tujuan berikut:

 1. Untuk membolehkan pengurusan sistem maklumat sumber manusia yang lengkap dari fungsi permulaan sehingga ke pengakhiran yang dipilih dan digunakan oleh syarikat anda, seperti sistem permohonan cuti, gaji, pengurusan faedah dan lain-lain;
 2. Untuk membolehkan Kakitangan.com menyediakan sebarang produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan (seperti faedah-faedah atau insurans kepada anda) untuk syarikat anda sekiranya syarikat anda memerlukan sebarang produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan tersebut dari Kakitangan.com;
 3. Untuk membolehkan Kakitangan.com menawarkan dan menyediakan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan untuk anda yang mungkin diperolehi dengan arahan anda; dan
 4. Untuk secara berterusan meningkatkan taraf produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan Kakitangan.com yang ditawarkan kepada anda.

Kakitangan.com juga mungkin mengumpul maklumat mengenai lawatan anda ke laman web Kakitangan.com tanpa anda mengemukakan sebarang maklumat melalui pelbagai saluran secara aktif seperti penggunaan ‘cookies’. Pengumpulan maklumat melalui penggunaan ‘cookies’ boleh mengoptimumkan pengalaman anda terhadap pelayaran laman web Kakitangan.com dan membantu Coastal Hectare Sdn Bhd mengumpul statistik dan menganalisis trend yang boleh membantu untuk terus meningkatkan taraf laman web Kakitangan.com pada masa akan datang.

Kami mungkin berkongsi dan menzahirkan Maklumat Peribadi anda seperti berikut:

 1. Kepada anak-anak syarikat, syarikat-syarikat bersekutu, entiti-entiti yang berkaitan atau kakitangan-kakitangan syarikat masing-masing, penasihat profesional, agen-agen atau wakil-wakil syarikat;
 2. Kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, pembekal-pembekal dan vendor-vendor. Sebagai contoh:
  a. Apabila melibatkan pemindahan data peribadi kepada pusat pengumpulan data luar negara untuk disimpan dengan selamat dengan menggunakan perkhidmatan awan web hosting yang bertaraf dunia; dan
  b. Apabila diarahkan oleh syarikat anda untuk menghantar maklumat tertentu kepada pembekal-pembekal manfaat yang berpotensi (seperti syarikat-syarikat insurans) dalam usaha untuk anda mendapatkan (seperti perkhidmatan-perkhidmatan insurans) faedah-faedah tersebut; dan
  c. Mana-mana senario lain yang berkaitan.
 3. Untuk mematuhi segala undang-undang, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau peruntukan undang-undang;
 4. Untuk melaksanakan litigasi, mempertahankan atau bertindak balas dengan sewajarnya kepada tuntutan mahkamah atau pertanyaan yang melibatkan mana-mana pihak berkuasa berkanun; dan
 5. Untuk secara umumnya melindungi hak dan harta Kakitangan.com dan untuk memastikan kecekapan teknikal dan fungsi sistem kami.
 6.  

Pengemaskinian Maklumat Peribadi

Sekiranya maklumat pengguna peribadi mengalami perubahan seperti alamat e-mel, kami mempunyai cara untuk membetulkan, mengemaskini atau membuang data peribadi yang dikemukakan kepada kami. Ini boleh dilakukan pada seksyen Kakitangan Profil di laman web Kakitangan.com atau melalui e-mel kepada support@kakitangan.com. Maklumat peribadi pengguna juga boleh dikemaskini berdasarkan data yang disediakan kepada Kakitangan.com daripada majikan pengguna tersebut.

Akibat kegagalan pembekalan data peribadi

Anda boleh memilih sama ada untuk mengemukakan Maklumat Peribadi anda kepada kami atau tidak. Sekiranya anda tidak ingin berbuat sedemikian, anda mungkin tidak berpeluang untuk memperolehi perkhidmatan kelebihan tertentu yang bergantung kepada Maklumat Peribadi anda, seperti sistem permohonan cuti, atau faedah-faedah lain (sebagai contoh, insurans) yang dikemukakan kepada anda oleh majikan anda.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web yang lain. Sila ambil perhatian bahawa Kakitangan.com tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman-laman web yang lain. Kami menggalakkan pengguna-pengguna kami supaya berwaspada apabila mereka meninggalkan laman web kami dan membaca syarat-syarat privasi bagi setiap laman-laman web lain yang mengumpul maklumat peribadi anda. Notis privasi ini hanya tertakluk secara khusus kepada maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

Pengekalan data

Sekiranya anda masih aktif menggunakan Kakitangan.com, data anda akan disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 tahun mengikut peruntukan undang-undang.

Sekiranya anda tidak lagi menggunakan Kakitangan.com dan meminta kami untuk mengeluarkan kesemua data-data anda, kami akan menyingkirkan data-data tersebut dan tidak lagi menyimpan salinan data-data anda dalam Kakitangan.com.

Integriti data

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi yang dikumpul adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan adalah data yang terkini.

Penafian Perundangan

Kami akan sentiasa menggunakan usaha yang munasabah untuk mengekalkan privasi anda. Walaubagimanapun, mungkin wujud keadaan di mana data peribadi anda akan dizahirkan kepada mana-mana pihak berkuasa berkanun mengikut peruntukan undang-undang di mana kami mempercayai sepenuh hati bahawa tindakan itu adalah diperlukan untuk mematuhi prosiding kehakiman semasa, perintah mahkamah atau proses undang-undang yang disampaikan kepada kami di laman web kami.

Dengan mengakses dan menggunakan laman web kami, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Polisi ini dan membenarkan kami memproses data peribadi anda selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat Polisi ini. Sekiranya anda tidak menerima terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini atau tidak bersetuju dengan cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, sila berhenti menggunakan atau mengakses laman web kami. Kami mempunyai hak atas budi bicara mutlak kami dari semasa ke semasa untuk segera menarik balik dan / atau menamatkan penggunaan laman web kami dengan sesiapa yang enggan memberikan kebenaran atau menarik balik persetujuannya untuk memproses data peribadi tersebut.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:
support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Terms of Use

Welcome to Kakitangan.com (the “Web Site”) a web site where small businesses can use as an online HR system. The Web Site is owned and operated by Coastal Hectare Sdn Bhd (hereinafter, the “Company”). The Company provides its services to you subject to the following conditions. If you visit, subscribe to, or shop at this Web Site, you accept these conditions. Please read them carefully.

Basically

Please do not abuse the service

Use Limitation

This Web Site is for the use of small businesses and employees of small businesses running an online HR system. You are not permitted to use this Web Site or its contents for any personal commercial gain. The Company reserves the right to prevent any party who engages in such non-permitted use(s) from accessing this Web Site.

Basically

You shouldn’t resell our service

Trademarks

Kakitangan.com or Kakitangan is a trademark of the Company. The Company’s trademarks may not be used in connection with any product or service that is not the Company’s, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits the Company. All trademarks not owned by the Company that appear on this Web Site are the property of their respective owners.

Basically

We’ve trademarked Kakitangan.com. Please don’t pretend to be us without authorization.

Copyrights

All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of the Company or its content suppliers and protected by Malaysia and international copyright laws. The compilation of all content on this site is the exclusive property of the Company and protected by Malaysia and international copyright laws. All software used on this site is the property of the Company or its software suppliers and is protected by Malaysian and international copyright laws.

Basically

Please do not copy or steal our hardwork.

Your Account

If you use this Web Site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer, and you agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. Further, by using this Web Site, you warrant that you are at least 18 years of age and possess the legal authority to use this Web Site. The Company does not sell services to minors, but it sells them to adults. If you are purchasing a service on behalf of a minor, you agree to supervise all usage of this Web Site by minors under your name or account. The Company reserves the right to refuse service, terminate accounts or remove or edit content in its sole discretion.

You authorize and grant Kakitangan.com and the Company the right of processing your data for your usage of the system, include but not limited to reporting and analytics, billing, processing HR procedures, referring new customers and others.

As we limit data access to the internal employees, during support of your usage in Kakitangan.com you may need to furnish some information to ease troubleshooting. The data we asked should be relevant to troubleshoot and fix your issue in using Kakitangan.com. We take mechanism to proper handling your data, such as we’ve trained our support personnel to NEVER ask for your sensitive data such as password.

Basically

Please protect your account.

Payroll Account

You will designate and authorize either yourself and/or one or more individual users of the Service with authority to act on your behalf and to bind you and/or your business (each a “Payroll Administrator”), who may access the Service by entering a confidential email and password created by following the instructions provided via the Service and which will entitle them, depending on their designation and permissions given, to have authority to access, review, modify and/or provide approvals on your behalf. The Payroll Administrator will approve and submit the Payroll Information thereby authorizing Kakitangan.com to create and transmit forms and files necessary to process your payroll and statutory body transactions.

You will, and will cause your authorized users to, take reasonable steps to maintain the confidentiality of the authorization procedures and the email/password combination and related instructions provided by Kakitangan.com. If you believe or suspect that any such email/passwords or related instructions have been known or accessed by unauthorized persons, you will immediately notify Kakitangan.com in a manner affording Kakitangan.com a reasonable opportunity to act on the information, and you acknowledge that failure to immediately notify Kakitangan.com could result in unauthorized access to confidential information concerning you and your employees.

Kakitangan.com reserves the right to prevent access to the Service should Kakitangan.com have reason to believe the confidentiality of the security procedure or the confidentiality of the email/passwords have been compromised. You are responsible for any actions taken on the Service by your Payroll Administrator and/or any other authorized users, and for any transactions resulting from your failure to maintain the confidentiality of your account. You agree that the provision of a email/password by you, your Payroll Administrator and/or any other authorized users, will have the same effect as providing a written signature authorizing electronic payments, submissions and other actions on the Service.

Basically

Please protect your payroll account too.

Payroll Information

Kakitangan.com will notify you via electronic communication or by other means when all data necessary to begin the Service has been received and the onboarding process has been completed. You shall then, prior to submitting your first payroll, review for completeness and accuracy the Payroll Information. For purposes of this Agreement, “Payroll Information” shall mean all information posted for your review on the Service such as, the information used to calculate and pay employee payroll, track your employee’s leave, payments of pcb/epf/socso in compliance with the laws and regulations of such statutory bodies. You must correct incorrect or missing Payroll Information, either by itself or by notifying Kakitangan.com in the manner specified in the electronic communication and within the time period specified therein. You are fully responsible for the accuracy of all information you provide, submit and/or approve, including, without limitation any penalties.

You agree that by submitting each payroll (including the first payroll): –

 • you have approved and confirmed all Payroll Information,
 • you have waived and released any claim against Kakitangan.com arising out of any errors in the Payroll Information which you have not yourself corrected or have not requested Kakitangan.com to correct,
 • any subsequent request for corrections will be considered special handling and additional fees may be charged.

Final audit responsibility rests with you. Kakitangan.com will not have any responsibility for verifying the accuracy of any data you provide or directly input via the Service or any other method. Kakitangan.com may permit, but shall not be obligated to permit your Payroll Administrator or other a designated representative to communicate with Kakitangan.com by electronic mail or other means about the Service.

You acknowledge that any such electronic mail communication or other means of communication will be made available for your benefit and convenience, that any Payroll Information, Entries or other instructions communicated to Kakitangan.com will be deemed to have been fully authorized by you and you shall be fully responsible for the accuracy of such information including, without limitation, any tax or other penalties; and that, notwithstanding such deemed authorization, Kakitangan.com may in its sole discretion refuse to accept or act upon any such instructions.

Kakitangan.com, its employees and agents will hold in strict confidence all data furnished by you or produced by Kakitangan.com under this Agreement; provided, however, that such parties will not be held liable if such data is released through other sources, or if Kakitangan.com, its employees and agents release the data because of a reasonable belief that you have consented to such disclosure.

Basically

Please check, approve and confirm your payroll amount. You shall be fully responsible for the accuracy of the information and submission of data and payment to the statutory organizations.

Liability

In order to use the Service, you must submit accurate salary/wage and payroll information to Kakitangan.com during the onboarding process. Kakitangan.com will not be liable for any penalty, interest or other liability that results from inaccurate or incomplete information you supply. The payroll information must be reconciled with your employee’s previous payslips or previous payroll information for the current tax year.

Thereafter, you shall timely and accurately update all wage and payroll information as necessary to reflect changes with additional information requested from time to time by Kakitangan.com. It is your responsibility to submit complete and accurate information to Kakitangan.com and to remit the fees due in connection with the Service. Any penalty incurred due to late remission of payment or inaccurate information provided by you will be your sole responsibility.

You further agree to hold Kakitangan.com harmless from such liability. Kakitangan.com, at its option, may decide not to submit your payroll monthly or yearly forms, make payments to the various statutory bodies, or otherwise process your payroll if there are any unresolved problems with any information requested by Kakitangan.com or submitted by you.

You are responsible for:

 • depositing any liabilities to date, incurred to the statutory bodies (before and after the payroll processing with the Kakitangan.com),
 • submitting any monthly/yearly forms/payments to statutory bodies that are now due, and
 • cancelling any prior payroll service.

Basically

You’re liable on the numbers you checked and confirmed, and your submission of data and payment to the statutory organizations. Kakitangan.com provides you a tool to help your process, but cannot be liable to any mistake made in the payroll.

Integrations with Third Party Sites and Services

In order to use and/or access certain Kakitangan.com Services, you may direct Kakitangan.com to retrieve and manage your own information maintained online by third-party institution such as payroll companies or health insurance companies — with which you have customer relationships, maintain accounts or engage in financial transactions (“Account Information”). We will then connect directly with your online service providers to access this Account Information. At your direction, we may also open accounts on your behalf at third-party institutions and make changes on your behalf with third party sites and services.

When importing your information from third-party institutions, we make no effort to review the Account Information for any purpose, including but not limited to accuracy, legality or non-infringement. We are not responsible for the products and services offered by or on third-party sites.

By submitting information, data, passwords, usernames, PINs, other log-in information, materials and other content through the Kakitangan.com Service, you are licensing that content to us solely for the purpose of providing the Kakitangan.com Service. We may use and store the content, but only to provide the Kakitangan.com Service to you. By submitting this content to us, you represent that you are entitled to submit it to us for use for this purpose, without any obligation by us to pay any fees or other limitations.

 

Third Party Information

Although Kakitangan.com monitors the information on the Site, some of the information is supplied by independent third parties. While Kakitangan.com makes every effort to insure the accuracy of all information on the Site, Kakitangan.com makes no warranty as to the accuracy of any such information.

Disclaimer of Warranties and Limited Liability

This web site is provided by the company on an “as is” and “as available” basis. The company makes no representations or warranties of any kind, express or implied, as to the operation of this site or the information, content, materials, or products included on this site. You expressly agree that your use of this site is at your sole risk. Any links to other web sites are provided as a courtesy. They are not intended to nor do they constitute an endorsement by the company of the linked materials. To the full extent permissible by applicable law, the company disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

The company does not warrant that this site, its servers, or e-mail sent from the company are free of viruses or other harmful components. The company will not be liable for any damages of any kind arising from the use of this site, including, but not limited to direct, indirect, incidental, punitive, and consequential damages, even if the company is made aware of the possibility of such damages.

Applicable Law

By visiting this Web Site, you agree that the laws of the Malaysia, without regard to principles of conflict of laws, will exclusively govern these Legal and Licensing terms and any dispute of any sort that may arise between you and the Company.

Contact Information

If you have any questions or suggestions regarding our use terms, please contact us at:

support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Consent on Personal Data & Privacy

This Privacy Notice explains how Kakitangan.com (owned by Coastal Hectare Sdn Bhd) handles the personal information you provide to us on websites controlled by Coastal Hectare Sdn Bhd.

Basically

Every company has its terms. These are ours.

Security

This Web Site is for the use of small businesses and employees of small businesses running an online HR system. You are not permitted to use this Web Site or its contents for any personal commercial gain. The Company reserves the right to prevent any party who engages in such non-permitted use(s) from accessing this Web Site.

Basically

You shouldn’t resell our service

Trademarks

This website takes every precaution to protect our users’ personal information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

While we use SSL encryption to protect sensitive information online, we also do everything in our power to protect user information offline. All of our users’ information, not just the sensitive information mentioned above, is restricted in our offices. Only employees who need the information to perform a specific function – such as customer support – are granted access to personal information.

All employees are kept up-to-date on our security and privacy practices. Every year, as well as any time new policies are added, our employees are notified and/or reminded about the importance we place on privacy, and what they can do to ensure our customers’ information is protected. Finally, the servers that we use to store personally identifiable information on are kept in a secure environment.

Finally, the security access from your company – as employee you can only access your own data; as a manager you can access limited data of your employee and as HR personnel you are the data controller of your company: you can access the data you input on behalf of your employee into Kakitangan.com.

The database of every company is created separately, no users can access to the data of other companies.

If you have any questions about the security of our website, you can send an email to support@kakitangan.com.

Basically

In short, we believe it’s more secure than offline document handling, in paper or digital.

What Personal Information is collected and how is it used?

Personal information includes information that could be used to identify you and which is submitted via the Kakitangan.com website. This may include your name, your phone number, your e-mail address, your company name and your date of joining. All Personal Information are processed on our behalf by our related/affiliate companies as well as external service providers, where necessary.

The information is collected for the following purposes:

 1. Enable the functionality of the end to end human resource information system that is chosen and used by your company, such as the leave application system, payroll, benefit management and others;
 2. Enable Kakitangan.com to provide products or services (such as your benefits or insurance) to your company should your company required it from Kakitangan.com;
 3. Enable Kakitangan.com to recommend and provide you with the products or services you may potentially acquire with your instruction;
 4. To continuously improve Kakitangan.com’s products and services offered to you.

Kakitangan.com may also collect information about your visit to its website without you actively submitting any information through various channels such as cookies. The collection of information through cookies may optimize your experience of the Kakitangan.com website and help Coastal Hectare Sdn Bhd collect statistics and analyse trends that will help it to continue improving the website in future.

Basically

We use the data to improve our system design and service offered to you. We do not sell your data.

We may share and disclose your Personal Information as follows:-

 1. To our subsidiaries, associated or related companies or their respective employees, professional advisors, agents or representatives;
 2. To third-party service providers, suppliers and vendors. For example:
  a) When using world-class cloud hosting services which involves the transfer of personal data to a foreign datacentre for safekeeping; and
  b) When instructed by your company to send certain information to potential benefits providers (such as insurance companies) in order for you to obtain the benefits (such as insurance services); and
  c) Other relevant scenarios.
 3. To comply with all applicable laws, rules, regulations, guidelines and/or legal requirements;
 4. To litigate, defend or respond accordingly to an actual or potential lawsuit or queries involving regulatory and non-regulatory bodies; and
 5. To generally protect the rights and property of Kakitangan.com and to ensure the technical competence and functioning of our systems.

Basically

The data is hosted at world class engineering cloud. Only upon your instruction of getting service (e.g. insurance) from third party vendor, we will send needed data to them. This is similar to any insurance agent or broker.

Updating Personal Information

If a user’s personally identifiable information changes such as the email address, we provide a way to correct, update or remove personal data that is provided to us. This can be done at the Employee Profile section of the website or via email to support@kakitangan.com. A user’s personal information can also be updated based upon data provided to Kakitangan.com from their employer.

Basically

You may update your data, as legally required.

Consequences of failing to supply personal data

You may choose whether or not to provide your Personal Information to us. If you choose not to do so, you may not be able to take advantage of certain services that depend on Personal Information, such as the leave application system, or the benefits (e.g. insurance) provided to you by your employer.

Basically

If insurance vendor doesn’t get your data they cannot sell you the insurance service.

Links

This website may contain links to other sites. Please be advised that Kakitangan.com is not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. This privacy statement applies solely to information collected by this website.

Basically

The service from other website has their policies and it is not ours.

Retention of the data

If you’re still actively using Kakitangan.com, the data shall be kept at a minimum of 7 years according to the law.

If you’re not using Kakitangan.com anymore and requests us to remove the data totally, we will clean it and not keeping a copy of your data in Kakitangan.com.

Integrity of the data

We shall take reasonable steps to ensure that the personal data collected is accurate, complete, not misleading and kept up-to-date.

Legal Disclaimer

Though we make every effort to preserve your privacy we may need to disclose personal information when required by law wherein we have a good-faith belief that such action is necessary to comply with a current judicial proceeding, a court order or legal process served on our website.

By accessing, using or continuing to access or use our websites, you are indicating your acceptance to be bound by the terms and conditions of this Policy and consent to us processing your personal data in accordance with the terms and conditions of this Policy. If you do not accept the terms and conditions stated herein or disagree with the way we collect and process your personal data, please do not use or access our websites. We reserve the right at our sole discretion at any time to immediately suspend and/or terminate the use of our websites by any person in the event such person refuses to grant or withdraws his consent for us to process his personal data.

Basically

Please don’t sue us 🙂

Contact Information

If you have any questions or suggestions regarding our use terms, please contact us at:

support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Terma-terma Penggunaan

Selamat datang ke Kakitangan.com (“Laman Web”) sebuah laman web yang membolehkan perniagaan kecil-kecilan menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Coastal Hectare Sdn Bhd (selepas ini, “Syarikat”). Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kepada anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Sekiranya anda melayar, melanggan atau membeli-belah di Laman Web ini, anda dikehendaki menerima syarat-syarat ini. Sila baca dengan teliti.

Bidang Kuasa Undang-Undang Sahaja

Produk-produk yang dinyatakan di dalam Laman Web ini adalah hanya untuk orang awam di Malaysia dan di bidang kuasa di mana produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan ini boleh dijual secara sah. Tiada apa-apa dalam Laman Web ini boleh dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau sebagai tawaran untuk menjual mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan kepada sesiapa di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, pembelian atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang.

Penggunaan Had

Laman Web ini adalah untuk kegunaan perniagaan kecil-kecilan dan kakitangan-kakitangan perniagaan kecil-kecilan tersebut untuk menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Laman Web ini atau kandungannya untuk sebarang keuntungan komersial. Syarikat ini mempunyai hak untuk menghalang mana-mana pihak yang terlibat dalam penggunaan yang tidak dibenarkan daripada mengakses Laman Web ini.

Tanda-tanda Dagangan

Kakitangan.com atau Kakitangan adalah tanda dagangan Syarikat ini. Tanda dagangan Syarikat tidak boleh digunakan untuk berkaitan dengan mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berada di dalam lingkungan milik Syarikat, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan nama baik Syarikat. Semua tanda dagangan yang tidak dimiliki oleh Syarikat yang muncul di Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

Hak Cipta

Kesemua kandungan yang berada di laman web ini, seperti teks, gambar-gambar grafik, logo-logo, butang-butang ikon, imej-imej, klip-klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian komputer, adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal kandungannya dan adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Penyusunan semua kandungan pada laman web ini adalah hak milik eksklusif Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Kesemua perisian komputer yang digunakan di laman web ini adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa.

Akaun Gaji

Sekiranya anda menggunakan Laman Web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kesulitan akaun anda dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Di samping itu, dengan menggunakan Laman Web ini, anda menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan Laman Web ini. Syarikat tidak akan menjual perkhidmatan-perkhimatan kepada pengguna-pengguna yang berada di bawah umur yang ditetapkan, kerana ia hanya untuk pengguna-pengguna yang mengikuti keperluan umur. Sekiranya anda membeli perkhidmatan Syarikat bagi pihak seseorang yang bawah umur, anda dikehendaki bersetuju untuk menyelia semua penggunaan Laman Web ini oleh pengguna bawah umur tersebut di bawah nama atau akaun anda. Syarikat mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun akaun atau menghapuskan akaun atau mengubah kandungan mengikut budi bicara mutlaknya.

Anda memberi keizinan dan kebenaran kepada Kakitangan.com dan Syarikat hak untuk memproses data anda untuk penggunaan anda dalam sistem, termasuk tetapi tidak terhad kepada laporan dan analisis, bil, prosedur pemprosesan sumber manusia, merujuk pelanggan-pelanggan baru dan lain-lain.

Anda mungkin perlu mengemukakan beberapa maklumat yang boleh meringankan penyelesaian masalah kami oleh kerana kakitangan kami mempunyai akses yang terhad semasa menyokong penggunaan anda dalam Kakitangan.com. Data yang kami perlukan haruslah berkaitan dengan penyelesaian masalah dan untuk menyelesaikan masalah yang anda hadapi ketika menggunakan Kakitangan.com. Kami mengambil langkah-langkah yang baik dan betul untuk mengendalikan data anda, seperti melatih kakitangan-kakitangan kami untuk TIDAK meminta data sensitif seperti kata laluan anda.

Maklumat Gaji

Kakitangan.com akan memberitahu anda melalui komunikasi elektronik atau dalam erti kata lain apabila semua data yang diperlukan untuk memulakan servis telah diterima dan proses memuat naik data telah selesai. Anda hendaklah kemudiannya, sebelum menghantar gaji pertama anda, memastikan data sudah lengkap dan ketepatan maklumat gaji. Untuk tujuan perjanjian ini, “Maklumat Gaji” patut bermaksud semua maklumat yang dimuat naik untuk ulasan anda di dalam servis seperti, maklumat yang digunakan untuk mengira dan membayar gaji pekerja, mengawal cuti pekerja, pembayaran pcb/epf/socso seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan semua badan berkanun ini. Anda mesti membetulkan maklumat gaji yang salah atau yang hilang, sama ada dengan sendiri atau dengan memberitahu Kakitangan.com dengan cara yang dinyatakan dalam komunikasi elektronik dan dalam jangka masa yang dinyatakan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan semua maklumat yang anda berikan, hantar dan/atau luluskan, termasuk, tanpa had apa-apa penalti.

Anda bersetuju bahawa dengan menghantar setiap gaji (termasuk gaji pertama):-

 • Anda telah meluluskan dan mengesahkan semua maklumat gaji,
 • anda telah mengasingkan dan mengeluarkan apa-apa tuntutan terhadap Kakitangan.com yang disebabkan oleh apa-apa kesalahan dalam Maklumat Gaji yang anda tidak perbetulkan atau belum minta Kakitangan.com untuk bantu perbetulkan,
 • sebarang permintaan berikutnya mengenai pembetulan akan dianggap pengendalian khas dan yuran tambahan mungkin dikenakan.

Audit terakhir terletak pada anda. Kakitangan.com tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan ketepatan data anda sediakan atau yang anda muat naik terus melalui servis atau kaedah lain. Kakitangan.com boleh membenarkan, tetapi tidak patut diwajibkan untuk membenarkan Pentadbir Gaji atau wakil lain yang ditetapkan untuk berhubung dengan Kakitangan.com melalui mel elektronic atau kaedah lain mengenai servis.

Anda bersetuju bahawa sebarang komunikasi mel elektronik atau kaedah komunikasi lain akan disediakan untuk manfaat dan kemudahan anda, bahawa sebarang Maklumat Gaji, kemasukan atau arahan lain yang disampaikan kepada Kakitangan.com akan dianggap telah diberi kebenaran sepenuhnya oleh anda dan anda patut bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan maklumat itu, termasuk, tanpa had, sebarang cukai atau penalti lain; dan itu, walaupun dengan kebenaran ini, Kakitangan.com boleh memutuskan untuk menerima, menolak, atau bertindak ke atas sebarang arahan.

Kakitangan.com, pekerjanya dan agen akan merahsiakan dengan baik semua data yang diberikan oleh anda atau dikeluarkan oleh Kakitangan.com di bawah perjanjian ini; dengan syarat, mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab jika maklumat disebarkan melalui sumber lain, atau jika Kakitangan.com, pekerjanya dan agen menyebarkan maklumat disebabkan kepercayaan yang munasabah bahawa anda telah membenarkan pendedahan berkenaan.

Integrasi Dengan Laman-Laman Web Pihak Ketiga dan Perkhidmatan-perkhidmatan Pihak Ketiga

Untuk menggunakan dan / atau mengakses perkhidmatan Kakitangan.com yang tertentu, anda boleh mengarahkan Kakitangan.com untuk mendapatkan dan menguruskan maklumat anda yang dikekalkan oleh institusi pihak ketiga seperti syarikat gaji atau syarikat-syarikat insurans kesihatan – di mana anda mempunyai hubungan pelanggan, mengekalkan akaun atau terlibat dalam urus niaga kewangan (“Maklumat Akaun”). Kami akan berhubung dengan pembekal-pembekal perkhidmatan dalam talian tersebut untuk mengakses Maklumat Akaun ini. Mengikut arahan anda, kami mungkin juga akan membuka akaun bagi pihak anda di institusi pihak ketiga dan membuat perubahan kepada maklumat anda bagi pihak anda dengan laman-laman dan perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga.

Apabila mengimport maklumat anda daripada institusi pihak ketiga, kami tidak akan membuat sebarang usaha untuk mengkaji semula Maklumat Akaun untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan, kesahan atau bukan pelanggaran. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman-laman web pihak ketiga.

Dengan menyerahkan maklumat, data, kata laluan, nama pengguna, PIN, maklumat log masuk, bahan-bahan dan kandungan-kandungan yang lain melalui Perkhidmatan Kakitangan.com, anda bersetuju untuk mengemukakan kandungan tersebut kepada kami semata-mata untuk tujuan Perkhidmatan Kakitangan.com. Kami boleh menggunakan dan menyimpan kandungan tersebut, tetapi hanya untuk menyediakan Perkhidmatan Kakitangan.com kepada anda. Dengan menyerahkan kandungan ini kepada kami, anda menyatakan bahawa anda berhak untuk mengemukakan kandungan ini kepada kami untuk digunakan bagi tujuan tersebut, tanpa sebarang obligasi oleh kami untuk membuat sebarang bayaran atau untuk batasan-batasan yang lain.

Maklumat Pihak Ketiga

Walaupun Kakitangan.com memantau maklumat di Laman Web ini, sesetengah maklumat yang berada di Laman Web ini adalah maklumat yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Walaupun Kakitangan.com berusaha untuk memastikan ketepatan semua maklumat di Laman Web ini, Kakitangan.com tidak membuat sebarang jaminan terhadap ketepatan maklumat-maklumat tersebut.

Penafian Waranti dan Liabiliti Terhad

Laman web ini disediakan oleh syarikat ini berdasarkan pada asas “sebagaimana adanya” dan “yang tersedia ada”. Syarikat ini tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, untuk operasi laman web ini atau maklumat-maklumat, kandungan-kandungan, bahan-bahan, atau produk-produk yang termasuk di laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda dengan jelas bersetuju bahawa anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Sebarang pautan ke laman-laman web yang lain dan kandungan-kandungan pautan adalah disediakan untuk pertimbangan anda dan ianya bukan untuk tujuan atau sokongan daripada syarikat ini. Mengikut perundangan yang berpatutan, syarikat menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Syarikat tidak akan menjamin bahawa laman web ini, komputer pelayan yang digunakan, atau e- mel yang dihantar dari syarikat ini adalah bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada secara langsung, secara tidak langsung, secara bersampingan, secara punitif, dan ganti rugi berbangkit, walaupun syarikat menyedari kewujudan kemungkinan ganti rugi tersebut.

Perundangan Yang Berkenaan

Dengan melawati Laman Web ini, anda bersetuju dengan mematuhi segala peruntukan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, yang semata-mata mengawal terma Undang-undang dan Pelesenan dan pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Syarikat.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:
support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Persetujuan Data Peribadi & Privasi

Notis Privasi ini menerangkan bagaimana Kakitangan.com (dimiliki oleh Coastal Hectare Sdn Bhd) mengendalikan maklumat peribadi yang anda kemukakan kepada kami di laman-laman web yang dikawal oleh Coastal Hectare Sdn Bhd.

Keselamatan

Laman web ini mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi pengguna kami. Apabila pengguna mengemukakan maklumat sensitif melalui laman web ini, maklumat anda akan dilindungi di dalam talian dan juga di luar talian.

Disamping menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) untuk melindungi maklumat sensitif dalam talian, kami juga mengambil semua langkah munasabah mengikut keupayaan kami untuk melindungi maklumat pengguna di luar talian. Kesemua maklumat pengguna kami, bukan hanya maklumat sensitif yang dinyatakan di atas, adalah terhad dengan mempunyai akses hanya di pejabat-pejabat kami. Misalnya, hanya di antara kakitangan-kakitangan kami yang memerlukan maklumat pelanggan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan kami yang tertentu akan dibenarkan akses.

Kesemua kakitangan kami akan sentiasa dimaklumkan dan diingatkan untuk mengendalikan amalan keselamatan dan privasi kami yang terkini. Setiap tahun, serta dimana-mana masa polisi baru dilaksanakan, kami akan sentiasa memperingatkan kakitangan-kakitangan kami supaya meletakkan kepentingan yang besar dalam memastikan keselamatan maklumat peribadi pelanggan serta langkah-langkah keselamatan untuk memastikan maklumat peribadi pelanggan kami sentiasa dilindungi. Akhir sekali, komputer pelayan yang kami gunakan untuk menyimpan maklumat peribadi pelanggan adalah disimpan di dalam persekitaran yang selamat.

Akhir sekali, untuk akses keselamatan dari syarikat anda – sebagai seorang kakitangan, anda hanya boleh mengakses data anda sendiri; sebagai seorang pengurus, anda hanya boleh mengakses data terhad kakitangan-kakitangan anda dan sebagai seorang kakitangan HR, anda merupakan pusat kawalan data syarikat anda: anda boleh mengakses data yang anda isikan bagi pihak kakitangan-kakitangan anda ke Kakitangan.com.

Pangkalan data setiap syarikat dicipta secara berasingan, pengguna-pengguna tidak dibenarkan untuk mengakses data syarikat lain.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dengan keselamatan laman web kami, anda boleh menghantar e-mel kepada support@kakitangan.com.

Apakah jenis Maklumat Peribadi yang dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan?

Maklumat peribadi termasuk maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti identiti anda dan maklumat yang anda kemukakan kepada kami melalui laman web Kakitangan.com. Ini termasuk butir-butir pengenalan diri anda seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel, nama syarikat dan tarikh pendaftaran. Segala Maklumat Peribadi akan diproses oleh pihak kami dan mungkin wujud keadaan di mana data peribadi pelanggan akan diproses oleh anak-anak syarikat atau syarikat-syarikat bersekutu kami, termasuk pihak-pihak ketiga seperti pembekal perkhidmatan luaran.

Maklumat peribadi dikumpulkan bagi tujuan-tujuan berikut:

 1. Untuk membolehkan pengurusan sistem maklumat sumber manusia yang lengkap dari fungsi permulaan sehingga ke pengakhiran yang dipilih dan digunakan oleh syarikat anda, seperti sistem permohonan cuti, gaji, pengurusan faedah dan lain-lain;
 2. Untuk membolehkan Kakitangan.com menyediakan sebarang produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan (seperti faedah-faedah atau insurans kepada anda) untuk syarikat anda sekiranya syarikat anda memerlukan sebarang produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan tersebut dari Kakitangan.com;
 3. Untuk membolehkan Kakitangan.com menawarkan dan menyediakan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan untuk anda yang mungkin diperolehi dengan arahan anda; dan
 4. Untuk secara berterusan meningkatkan taraf produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan Kakitangan.com yang ditawarkan kepada anda.

Kakitangan.com juga mungkin mengumpul maklumat mengenai lawatan anda ke laman web Kakitangan.com tanpa anda mengemukakan sebarang maklumat melalui pelbagai saluran secara aktif seperti penggunaan ‘cookies’. Pengumpulan maklumat melalui penggunaan ‘cookies’ boleh mengoptimumkan pengalaman anda terhadap pelayaran laman web Kakitangan.com dan membantu Coastal Hectare Sdn Bhd mengumpul statistik dan menganalisis trend yang boleh membantu untuk terus meningkatkan taraf laman web Kakitangan.com pada masa akan datang.

Kami mungkin berkongsi dan menzahirkan Maklumat Peribadi anda seperti berikut:

 1. Kepada anak-anak syarikat, syarikat-syarikat bersekutu, entiti-entiti yang berkaitan atau kakitangan-kakitangan syarikat masing-masing, penasihat profesional, agen-agen atau wakil-wakil syarikat;
 2. Kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, pembekal-pembekal dan vendor-vendor. Sebagai contoh:
  a. Apabila melibatkan pemindahan data peribadi kepada pusat pengumpulan data luar negara untuk disimpan dengan selamat dengan menggunakan perkhidmatan awan web hosting yang bertaraf dunia; dan
  b. Apabila diarahkan oleh syarikat anda untuk menghantar maklumat tertentu kepada pembekal-pembekal manfaat yang berpotensi (seperti syarikat-syarikat insurans) dalam usaha untuk anda mendapatkan (seperti perkhidmatan-perkhidmatan insurans) faedah-faedah tersebut; dan
  c. Mana-mana senario lain yang berkaitan.
 3. Untuk mematuhi segala undang-undang, peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau peruntukan undang-undang;
 4. Untuk melaksanakan litigasi, mempertahankan atau bertindak balas dengan sewajarnya kepada tuntutan mahkamah atau pertanyaan yang melibatkan mana-mana pihak berkuasa berkanun; dan
 5. Untuk secara umumnya melindungi hak dan harta Kakitangan.com dan untuk memastikan kecekapan teknikal dan fungsi sistem kami.
 6.  

Pengemaskinian Maklumat Peribadi

Sekiranya maklumat pengguna peribadi mengalami perubahan seperti alamat e-mel, kami mempunyai cara untuk membetulkan, mengemaskini atau membuang data peribadi yang dikemukakan kepada kami. Ini boleh dilakukan pada seksyen Kakitangan Profil di laman web Kakitangan.com atau melalui e-mel kepada support@kakitangan.com. Maklumat peribadi pengguna juga boleh dikemaskini berdasarkan data yang disediakan kepada Kakitangan.com daripada majikan pengguna tersebut.

Akibat kegagalan pembekalan data peribadi

Anda boleh memilih sama ada untuk mengemukakan Maklumat Peribadi anda kepada kami atau tidak. Sekiranya anda tidak ingin berbuat sedemikian, anda mungkin tidak berpeluang untuk memperolehi perkhidmatan kelebihan tertentu yang bergantung kepada Maklumat Peribadi anda, seperti sistem permohonan cuti, atau faedah-faedah lain (sebagai contoh, insurans) yang dikemukakan kepada anda oleh majikan anda.

Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web yang lain. Sila ambil perhatian bahawa Kakitangan.com tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman-laman web yang lain. Kami menggalakkan pengguna-pengguna kami supaya berwaspada apabila mereka meninggalkan laman web kami dan membaca syarat-syarat privasi bagi setiap laman-laman web lain yang mengumpul maklumat peribadi anda. Notis privasi ini hanya tertakluk secara khusus kepada maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

Pengekalan data

Sekiranya anda masih aktif menggunakan Kakitangan.com, data anda akan disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 tahun mengikut peruntukan undang-undang.

Sekiranya anda tidak lagi menggunakan Kakitangan.com dan meminta kami untuk mengeluarkan kesemua data-data anda, kami akan menyingkirkan data-data tersebut dan tidak lagi menyimpan salinan data-data anda dalam Kakitangan.com.

Integriti data

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi yang dikumpul adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan adalah data yang terkini.

Penafian Perundangan

Kami akan sentiasa menggunakan usaha yang munasabah untuk mengekalkan privasi anda. Walaubagimanapun, mungkin wujud keadaan di mana data peribadi anda akan dizahirkan kepada mana-mana pihak berkuasa berkanun mengikut peruntukan undang-undang di mana kami mempercayai sepenuh hati bahawa tindakan itu adalah diperlukan untuk mematuhi prosiding kehakiman semasa, perintah mahkamah atau proses undang-undang yang disampaikan kepada kami di laman web kami.

Dengan mengakses dan menggunakan laman web kami, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Polisi ini dan membenarkan kami memproses data peribadi anda selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat Polisi ini. Sekiranya anda tidak menerima terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini atau tidak bersetuju dengan cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda, sila berhenti menggunakan atau mengakses laman web kami. Kami mempunyai hak atas budi bicara mutlak kami dari semasa ke semasa untuk segera menarik balik dan / atau menamatkan penggunaan laman web kami dengan sesiapa yang enggan memberikan kebenaran atau menarik balik persetujuannya untuk memproses data peribadi tersebut.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:
support@kakitangan.com
Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))
35B Jalan Bukit Desa 5
58100 Kuala Lumpur

Edit Content

Penyelesaian

E Payroll

Perisian pemprosesan gaji yang komprehensif

E Leave

Modul pengurusan cuti yang tepat dan bersepadu

E Claim

Sistem tuntutan bebas kertas dan digital

E Attendance

Hadir, sistem kehadiran elektronik kakitangan yang mantap dan boleh dipercayai

HR Premium

Persilangan HR dan Teknologi Maklumat

HR Sifu

Kembangkan perniagaan anda dengan memahami HR

Integrasi Perisian

Perisian Perakaunan

Perkemaskan pengurusan perniagaan anda dengan rakan kongsi termasyhur dunia kami

Edit Content

Sumber

Dokumen HR Percuma

Teroka, muat turun dan edit pelbagai dokumen HR secara percuma

Blog

Pandangan dan pemahaman yang boleh dipercayai oleh pakar HR Malaysia

Panduan

Panduan Gaji Percuma

Panduan gaji komprehensif untuk menguruskan gaji dengan cekap

Borang EA

Penjanaan Borang EA yang lancar dan automatik

Borang E

Penjanaan Borang E tanpa kerumitan dan automatik

Edit Content

Syarikat

Tentang Kami

Rakan kongsi HR dipercayai Malaysia

Testimoni

Kisah kejayaan pelanggan sebenar

Edit Content

Solutions

E Payroll

Comprehensive payroll processing software

E Leave

Accurate and integrated leave management module

E Claim

A paperless and digital claim system for all

E Attendance

Hadir, Kakitangan's robust and reliable E attendance system

HR Premium

The intersection of HR and Information Technology

HR Sifu

Flourish your business by understanding HR

Software Integrations

Edit Content

Resources

Free HR Documents

Explore, download, and edit an array of HR documents for free

Blog

Reliable insights from Malaysia's HR expert

Guides

Free Payroll Guide

Comprehensive payroll guide to manage payroll efficiently

EA Form

Seamless and automatic generation of EA Form

Form E

Hassle-free and automatic generation of Form E

Edit Content

Company

About Us

Malaysia’s trusted HR partner

Testimonial

Real customer success stories