Terma dan Syarat

Terma-terma Penggunaan

Selamat datang ke Kakitangan.com (“Laman Web”) sebuah laman web yang membolehkan perniagaan kecil-kecilan menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Coastal Hectare Sdn Bhd (selepas ini, “Syarikat”). Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kepada anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Sekiranya anda melayar, melanggan atau membeli-belah di Laman Web ini, anda dikehendaki menerima syarat-syarat ini. Sila baca dengan teliti.

Pada asasnya

Jangan menyalahgunakan perkhidmatan kami.

Penggunaan Had

Laman Web ini adalah untuk kegunaan perniagaan kecil-kecilan dan kakitangan-kakitangan perniagaan kecil-kecilan tersebut untuk menjalankan pengurusan sistem sumber manusia dalam talian. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Laman Web ini atau kandungannya untuk sebarang keuntungan komersial. Syarikat ini mempunyai hak untuk menghalang mana-mana pihak yang terlibat dalam penggunaan yang tidak dibenarkan daripada mengakses Laman Web ini.

Pada asasnya

Anda tidak sepatutnya menjual semula perkhidmatan kami.

Tanda-tanda Dagangan

Kakitangan.com atau Kakitangan adalah tanda dagangan Syarikat ini. Tanda dagangan Syarikat tidak boleh digunakan untuk berkaitan dengan mana-mana produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak berada di dalam lingkungan milik Syarikat, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan nama baik Syarikat. Semua tanda dagangan yang tidak dimiliki oleh Syarikat yang muncul di Laman Web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.

Pada asasnya

Kami telah tanda dagangan Kakitangan.com. Tolong jangan berpura-pura menjadi kami tanpa kebenaran.

Hak Cipta

Kesemua kandungan yang berada di laman web ini, seperti teks, gambar-gambar grafik, logo-logo, butang-butang ikon, imej-imej, klip-klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian komputer, adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal kandungannya dan adalah dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Penyusunan semua kandungan pada laman web ini adalah hak milik eksklusif Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa. Kesemua perisian komputer yang digunakan di laman web ini adalah hak milik Syarikat atau pembekal-pembekal perisiannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan badan antarabangsa.

Pada asasnya

Tolong jangan tiru atau curi kerja keras kami.

Akaun Anda

Sekiranya anda menggunakan Laman Web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kesulitan akaun anda dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses ke komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Di samping itu, dengan menggunakan Laman Web ini, anda menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan Laman Web ini. Syarikat tidak akan menjual perkhidmatan-perkhimatan kepada pengguna-pengguna yang berada di bawah umur yang ditetapkan, kerana ia hanya untuk pengguna-pengguna yang mengikuti keperluan umur. Sekiranya anda membeli perkhidmatan Syarikat bagi pihak seseorang yang bawah umur, anda dikehendaki bersetuju untuk menyelia semua penggunaan Laman Web ini oleh pengguna bawah umur tersebut di bawah nama atau akaun anda. Syarikat mempunyai hak untuk menolak perkhidmatan, menghentikan akaun akaun atau menghapuskan akaun atau mengubah kandungan mengikut budi bicara mutlaknya.


Anda memberi keizinan dan kebenaran kepada Kakitangan.com dan Syarikat hak untuk memproses data anda untuk penggunaan anda dalam sistem, termasuk tetapi tidak terhad kepada laporan dan analisis, bil, prosedur pemprosesan sumber manusia, merujuk pelanggan-pelanggan baru dan lain-lain.


Anda mungkin perlu mengemukakan beberapa maklumat yang boleh meringankan penyelesaian masalah kami oleh kerana kakitangan kami mempunyai akses yang terhad semasa menyokong penggunaan anda dalam Kakitangan.com. Data yang kami perlukan haruslah berkaitan dengan penyelesaian masalah dan untuk menyelesaikan masalah yang anda hadapi ketika menggunakan Kakitangan.com. Kami mengambil langkah-langkah yang baik dan betul untuk mengendalikan data anda, seperti melatih kakitangan-kakitangan kami untuk TIDAK meminta data sensitif seperti kata laluan anda.

Pada asasnya

Lindungi akaun anda pada semua kos. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berlaku akibat penyimpanan butiran akaun anda yang tidak betul.

Akaun Gaji

Anda akan melantik dan membenarkan sama ada diri anda sendiri dan/atau satu atau lebih pengguna individu Perkhidmatan dengan kuasa untuk bertindak bagi pihak anda dan untuk mengikat anda dan/atau perniagaan anda (setiap "Pentadbir Gaji"), yang boleh mengakses Perkhidmatan dengan memasukkan e-mel sulit dan kata laluan yang dibuat dengan mengikut arahan yang diberikan melalui Perkhidmatan dan yang akan melayakkan mereka, bergantung pada penetapan dan kebenaran yang diberikan, untuk mempunyai kuasa untuk mengakses, menyemak, mengubah suai dan/atau memberikan kelulusan bagi pihak anda. Pentadbir Gaji akan meluluskan dan menyerahkan Maklumat Gaji dengan itu memberi kuasa kepada Kakitangan.com untuk mencipta dan menghantar borang dan fail yang diperlukan untuk memproses transaksi gaji dan badan berkanun anda.


Anda akan, dan akan menyebabkan pengguna anda yang diberi kuasa untuk, mengambil langkah yang munasabah untuk mengekalkan kerahsiaan prosedur kebenaran dan gabungan e-mel/kata laluan serta arahan berkaitan yang disediakan oleh Kakitangan.com. Jika anda percaya atau mengesyaki bahawa mana-mana e-mel/kata laluan atau arahan yang berkaitan telah diketahui atau diakses oleh orang yang tidak dibenarkan, anda akan segera memberitahu Kakitangan.com dengan cara yang memberi Kakitangan.com peluang yang munasabah untuk bertindak atas maklumat tersebut, dan anda mengakui bahawa kegagalan untuk memberitahu Kakitangan.com dengan segera boleh mengakibatkan akses tanpa kebenaran kepada maklumat sulit mengenai anda dan pekerja anda.


Kakitangan.com berhak untuk menghalang akses kepada Perkhidmatan sekiranya Kakitangan.com mempunyai sebab untuk mempercayai kerahsiaan prosedur keselamatan atau kerahsiaan e-mel/kata laluan telah dikompromi. Anda bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil ke atas Perkhidmatan oleh Pentadbir Gaji anda dan/atau mana-mana pengguna lain yang diberi kuasa, dan untuk sebarang transaksi yang berpunca daripada kegagalan anda untuk mengekalkan kerahsiaan akaun anda. Anda bersetuju bahawa penyediaan e-mel/kata laluan oleh anda, Pentadbir Gaji anda dan/atau mana-mana pengguna lain yang diberi kuasa, akan mempunyai kesan yang sama seperti memberikan tandatangan bertulis yang membenarkan pembayaran elektronik, penyerahan dan tindakan lain pada Perkhidmatan.

Pada asasnya

Lindungi akaun gaji anda pada semua kos juga. Sekali lagi, kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berlaku akibat penyimpanan butiran akaun gaji anda yang tidak betul.

Maklumat Gaji

Kakitangan.com akan memberitahu anda melalui komunikasi elektronik atau dalam erti kata lain apabila semua data yang diperlukan untuk memulakan servis telah diterima dan proses memuat naik data telah selesai. Anda hendaklah kemudiannya, sebelum menghantar gaji pertama anda, memastikan data sudah lengkap dan ketepatan maklumat gaji. Untuk tujuan perjanjian ini, “Maklumat Gaji” patut bermaksud semua maklumat yang dimuat naik untuk ulasan anda di dalam servis seperti, maklumat yang digunakan untuk mengira dan membayar gaji pekerja, mengawal cuti pekerja, pembayaran pcb/epf/socso seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan semua badan berkanun ini. Anda mesti membetulkan maklumat gaji yang salah atau yang hilang, sama ada dengan sendiri atau dengan memberitahu Kakitangan.com dengan cara yang dinyatakan dalam komunikasi elektronik dan dalam jangka masa yang dinyatakan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan semua maklumat yang anda berikan, hantar dan/atau luluskan, termasuk, tanpa had apa-apa penalti.


Anda bersetuju bahawa dengan menghantar setiap gaji (termasuk gaji pertama):-


  • anda telah meluluskan dan mengesahkan semua maklumat gaji,
  • anda telah mengasingkan dan mengeluarkan apa-apa tuntutan terhadap Kakitangan.com yang disebabkan oleh apa-apa kesalahan dalam Maklumat Gaji yang anda tidak perbetulkan atau belum minta Kakitangan.com untuk bantu perbetulkan,
  • sebarang permintaan berikutnya mengenai pembetulan akan dianggap pengendalian khas dan yuran tambahan mungkin dikenakan.

Audit terakhir terletak pada anda. Kakitangan.com tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan ketepatan data anda sediakan atau yang anda muat naik terus melalui servis atau kaedah lain. Kakitangan.com boleh membenarkan, tetapi tidak patut diwajibkan untuk membenarkan Pentadbir Gaji atau wakil lain yang ditetapkan untuk berhubung dengan Kakitangan.com melalui mel elektronic atau kaedah lain mengenai servis.


Anda bersetuju bahawa sebarang komunikasi mel elektronik atau kaedah komunikasi lain akan disediakan untuk manfaat dan kemudahan anda, bahawa sebarang Maklumat Gaji, kemasukan atau arahan lain yang disampaikan kepada Kakitangan.com akan dianggap telah diberi kebenaran sepenuhnya oleh anda dan anda patut bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan maklumat itu, termasuk, tanpa had, sebarang cukai atau penalti lain; dan itu, walaupun dengan kebenaran ini, Kakitangan.com boleh memutuskan untuk menerima, menolak, atau bertindak ke atas sebarang arahan.


Kakitangan.com, pekerjanya dan agen akan merahsiakan dengan baik semua data yang diberikan oleh anda atau dikeluarkan oleh Kakitangan.com di bawah perjanjian ini; dengan syarat, mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab jika maklumat disebarkan melalui sumber lain, atau jika Kakitangan.com, pekerjanya dan agen menyebarkan maklumat disebabkan kepercayaan yang munasabah bahawa anda telah membenarkan pendedahan berkenaan.

Pada asasnya

Sila semak, luluskan dan sahkan jumlah gaji anda. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan maklumat serta penyerahan data dan pembayaran kepada organisasi berkanun yang berkaitan.

Liabiliti

Untuk menggunakan Perkhidmatan ini, anda mesti menyerahkan maklumat gaji/upah dan senarai gaji yang tepat kepada Kakitangan.com semasa proses onboarding. Kakitangan.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penalti, faedah atau liabiliti lain yang terhasil daripada maklumat tidak tepat atau tidak lengkap yang anda berikan. Maklumat gaji mesti diselaraskan dengan slip gaji pekerja anda atau maklumat gaji terdahulu untuk tahun cukai semasa.


Selepas itu, anda hendaklah mengemas kini semua maklumat gaji dan gaji dengan tepat pada masanya dan tepat mengikut keperluan untuk menggambarkan perubahan dengan maklumat tambahan yang diminta dari semasa ke semasa oleh Kakitangan.com. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyerahkan maklumat yang lengkap dan tepat kepada Kakitangan.com dan untuk menghantar yuran yang perlu dibayar berkaitan dengan Perkhidmatan. Sebarang penalti yang ditanggung akibat kelewatan pembayaran atau maklumat yang tidak tepat yang diberikan oleh anda akan menjadi tanggungjawab anda sendiri.


Anda seterusnya bersetuju untuk memastikan Kakitangan.com tidak berbahaya daripada liabiliti tersebut. Kakitangan.com, atas pilihannya, boleh memutuskan untuk tidak menyerahkan borang gaji bulanan atau tahunan anda, membuat pembayaran kepada pelbagai badan berkanun, atau sebaliknya memproses senarai gaji anda jika terdapat sebarang masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sebarang maklumat yang diminta oleh Kakitangan.com atau dikemukakan oleh awak.


Anda bertanggungjawab untuk:


  • mendepositkan sebarang liabiliti setakat ini, yang ditanggung kepada badan berkanun (sebelum dan selepas pemprosesan gaji dengan Kakitangan.com),
  • menyerahkan sebarang borang/bayaran bulanan/tahunan kepada badan berkanun yang kini perlu dibayar, dan
  • membatalkan sebarang perkhidmatan gaji terdahulu.

Pada asasnya

Anda bertanggungjawab ke atas nombor yang anda semak dan sahkan, dan penyerahan data dan pembayaran anda kepada organisasi berkanun yang berkaitan.


Kakitangan.com menyediakan anda alat untuk membantu proses anda, tetapi tidak boleh bertanggungjawab atas sebarang kesilapan yang dibuat dalam memproses senarai gaji yang telah anda sahkan.

Integrasi Dengan Laman-Laman Web Pihak Ketiga dan Perkhidmatan-perkhidmatan Pihak Ketiga

Untuk menggunakan dan / atau mengakses perkhidmatan Kakitangan.com yang tertentu, anda boleh mengarahkan Kakitangan.com untuk mendapatkan dan menguruskan maklumat anda yang dikekalkan oleh institusi pihak ketiga seperti syarikat gaji atau syarikat-syarikat insurans kesihatan – di mana anda mempunyai hubungan pelanggan, mengekalkan akaun atau terlibat dalam urus niaga kewangan (“Maklumat Akaun”). Kami akan berhubung dengan pembekal-pembekal perkhidmatan dalam talian tersebut untuk mengakses Maklumat Akaun ini. Mengikut arahan anda, kami mungkin juga akan membuka akaun bagi pihak anda di institusi pihak ketiga dan membuat perubahan kepada maklumat anda bagi pihak anda dengan laman-laman dan perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga.

Apabila mengimport maklumat anda daripada institusi pihak ketiga, kami tidak akan membuat sebarang usaha untuk mengkaji semula Maklumat Akaun untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan, kesahan atau bukan pelanggaran. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman-laman web pihak ketiga.

Dengan menyerahkan maklumat, data, kata laluan, nama pengguna, PIN, maklumat log masuk, bahan-bahan dan kandungan-kandungan yang lain melalui Perkhidmatan Kakitangan.com, anda bersetuju untuk mengemukakan kandungan tersebut kepada kami semata-mata untuk tujuan Perkhidmatan Kakitangan.com. Kami boleh menggunakan dan menyimpan kandungan tersebut, tetapi hanya untuk menyediakan Perkhidmatan Kakitangan.com kepada anda. Dengan menyerahkan kandungan ini kepada kami, anda menyatakan bahawa anda berhak untuk mengemukakan kandungan ini kepada kami untuk digunakan bagi tujuan tersebut, tanpa sebarang obligasi oleh kami untuk membuat sebarang bayaran atau untuk batasan-batasan yang lain.

Pada asasnya

Kami mempunyai hak untuk berkongsi data bagi pihak anda dengan pihak ketiga tertentu yang mempunyai hubungan dengan kami.

Maklumat Pihak Ketiga

Walaupun Kakitangan.com memantau maklumat di Laman Web ini, sesetengah maklumat yang berada di Laman Web ini adalah maklumat yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Walaupun Kakitangan.com berusaha untuk memastikan ketepatan semua maklumat di Laman Web ini, Kakitangan.com tidak membuat sebarang jaminan terhadap ketepatan maklumat-maklumat tersebut.

Pada asasnya

Kami cuba memastikan bahawa kami adalah sefaktual yang mungkin dengan semua kandungan yang diberikan kepada anda melalui pihak ketiga kami tetapi kesilapan mungkin berlaku.

Penafian Waranti dan Liabiliti Terhad

Laman web ini disediakan oleh syarikat ini berdasarkan pada asas “sebagaimana adanya” dan “yang tersedia ada”. Syarikat ini tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, tersurat atau tersirat, untuk operasi laman web ini atau maklumat-maklumat, kandungan-kandungan, bahan-bahan, atau produk-produk yang termasuk di laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda dengan jelas bersetuju bahawa anda melakukannya atas risiko anda sendiri. Sebarang pautan ke laman-laman web yang lain dan kandungan-kandungan pautan adalah disediakan untuk pertimbangan anda dan ianya bukan untuk tujuan atau sokongan daripada syarikat ini. Mengikut perundangan yang berpatutan, syarikat menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.


Syarikat tidak akan menjamin bahawa laman web ini, komputer pelayan yang digunakan, atau e- mel yang dihantar dari syarikat ini adalah bebas dari virus atau komponen berbahaya yang lain. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada secara langsung, secara tidak langsung, secara bersampingan, secara punitif, dan ganti rugi berbangkit, walaupun syarikat menyedari kewujudan kemungkinan ganti rugi tersebut.

Pada asasnya

Kami tidak memberikan sebarang waranti melalui penggunaan aplikasi kami.

Perundangan Yang Berkenaan

Dengan melawati Laman Web ini, anda bersetuju dengan mematuhi segala peruntukan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, yang semata-mata mengawal terma Undang-undang dan Pelesenan dan pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Syarikat.

Pada asasnya

Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang Malaysia apabila menggunakan aplikasi kami.

Butir-butir Hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan mengenai dasar privasi kami, sila hubungi kami di:


support@kakitangan.com

Coastal Hectare Sdn Bhd (201401036129 (1112266-U))

35B Jalan Bukit Desa 5

58100 Kuala Lumpur

Pada asasnya

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan.